Jump to contentSearch In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
our partners
our partners
our partners

Regulament Forum / Forum Rules

Syko

Regulament Forum

Informatii Generale
⇒ Toti utilizatorii sunt obligati sa citeasca acest regulament, invocarea scuzei "Nu am stiut" nu va fi luata in considerare, el fiind prezent in partea de sus al forumului scris cu verde. De asemenea, acesta poate suferi modificari ulterioare, astfel ca recomandam recitirea lui periodica. 
⇒ Conducerea forumului nu este raspunzatoare juridic de continutul mesajelor si fisierelor postate, aceasta apartinand in totalitate utilizatorilor. 

Reguli Generale:

Regula 1: Limbajul folosit trebuie sa fie unul de loc public. Acesta nu trebuie sa contina cuvinte obscene, injurii aduse altor membri, atacuri la persoana fie cu sau fara injurii. 
- Daca un alt membru va provoaca / va aduce injurii, nu raspundeti cu aceeasi moneda, deoarece la aplicarea regulamentului nu se va face diferentiere. 
Raportati faptul unui moderator/administrator . 
- Nu se accepta posturi cu continut rasist.

⇒  Aceste mesaje vor fi sterse / editate, iar membrul / membrii vor fi sanctionati. 

Regula 2: Este interzisa folosirea mai multor conturi de catre acelasi utilizator (clone). 
- Evitati de asemenea folosirea de nickuri asemanatoare cu unele deja existente pentru a nu crea confuzie.
- Daca ai uitat parola unui cont, foloseste butonul "Am uitat parola" . 

⇒  Conturile facute in plus vor fi banate, iar utilizatorul va primi warn pe contul actual.

⇒  Atentie: Recomandam setarea unei adrese de mail valide pe cont, astfel incat sa puteti da recover atunci cand ati uitat parola.

Regula 3: Tepele in cadrul comunitatii:
- In cadrul acestei comunitati sunt interzise asa zisele "tepe". Orice utilizator al forumului care va incerca si/sau va realiza un asemenea fapt va fi sanctionat cu ban 1 luna + member title de "Utilizator neserios(tepar)" care va ramane permanent. In cazul moderatorilor sanctiunea consta in scoaterea definitiva a accesului + ban 1 luna si acelasi member title permanent. 

 A se lua la cunostinta ca pentru aceasta regula, orice utilizator ce detine accese precum closed, edit, pin etc la o categorie va fi considerat moderator si va fi sanctionat ca atare. 

Regula 4: Postarea de informatii, crearea unui topic, mesajele, atasarea fisierelor 
- Nu copiati mesaje / fisiere din alta parte fara a preciza sursa. In cazul in care copierea acestora este interzisa, renuntati la postarea lor.
- Este interzisa atasarea softurilor comerciale fara licenta si fisierelor de tip "crack" sau orice fel de atasament ilegal sau potential periculos (virusi, spyware).

Aceste mesaje / fisiere vor fi indepartate, iar membrul va fi sanctionat. 


* Inainte de a crea un nou topic 
- Verificati daca sunteti la rubrica in care acesta se incadreaza cel mai bine pentru a evita postarea aceluiasi subiect de 2 ori. Folositi functia "Cautare & Search" daca este necesar.
- Alegeti un titlu adecvat, care sa insinueze continutul topicului. Evitati sa puneti nume incomplete sau de genul "lol", "ajutor", "urgent" etc.

Mesajele vor fi mutate / sterse, titlurile editate, iar membrul va fi sanctionat. 


* Mesajele 
- Nu folositi texte colorate in exces sau cu dimensiuni mari, decat daca este benefic.
- Inainte de a posta, cititi cu atentie ce s-a discutat inainte, pentru a evita repetarea. Valabil mai ales in cazul topicurilor ce se intind pe mai multe pagini.
- Verificati inca odata continutul mesajului inainte de a da "Trimite", pentru a nu se fi strecurat greseli care ar putea duce la neintelegerea acestuia. 
- Este interzis dublu postul (dublu post = cand un utilizator posteaza un mesaj dupa ce a mai postat unul in mai putin de 12 ore) 
- Este interzisa postarea aceluiasi mesaj de mai multe ori (ex: flood).

Mesajele vor fi mutate / editate / sterse, iar membrul va fi sanctionat. 

* Atasarea fisierelor 
- In primul rand este interzis atasarea de fisiere care contravin legilor in vigoare, contin date cu caracter personal, virusi etc.
- Orice utilizator inregistrat poate atasa la un post fisiere pana la limita de 1024 kb, de aceea va rog sa evitati postarea de link-uri catre alte site-uri unde ati incarcat respectivele fisiere (imagini de cele mai multe ori). 


Regula 5: Avatare, semnaturi si informatii profil 
- Atat in semnaturi, in avatare, dar si in informatiile de la profil (campurile pentru contacte, locatie, server preferat. interese, etc) nu trebuie sa apara mesaje sau imagini ce au un continut obscen sau reclame catre alte forumuri / site-uri / servere din alta comunitate.
- Semnaturile nu trebuie sa contina mai mult de 1 videoclip (de pe youtube) / 1 imagine mare (pana in 700x450) / 3 imagini mici (pana in 400x200) / un text mai mare de 10 randuri. 
* Imaginile/mesajele ce au un continut obscen vor fi sterse, iar in cazul semnaturilor privind a doua regula, imaginile/mesajele vor fi adaugate in spoiler de catre administrator in caz ca membrul refuza. In urma acestor fapte membrul va fi sanctionat.


Sanctiuni jucatori:
Off-Topic - Warn doar dupa minim 2 avertismente verbale in TOPIC sau in PM.
Post Hunt - Warn doar dupa minim 2 avertismente verbale in TOPIC sau in PM.
 Dublu post - Warn doar dupa minim 1 avertisment verbal in TOPIC sau PM.
 Spam - Warn doar dupa minim 2 avertismente verbale in TOPIC sau PM.
 Încălcare regulament - Warn doar dupa minim 2 avertismente verbale in TOPIC sau PM.
Post făcut în bătaie de joc - Warn/Suspend (in functie de caz).
Bump & Update Topic - Warn doar dupa minim 2 avertismente verbale in TOPIC sau PM.
Semnătură / avatar inadecvat - Warn doar dupa minim 2 avertismente verbale in PM.
Cont multiplu - Warn conform regulii "cont multiplu".
Conturi multiple - Ban permanent conform regulii "conturi multiple".
Reclamă fără intenție - Se va oferi warn doar dupa minim 1 avertisment verbal in TOPIC sau PM.
Reclamă intenționată - Ban permanent pe nume sau IP.
Limbaj inadecvat minor - Warn doar dupa minim 1 avertisment verbal in TOPIC sau PM.
Limbaj inadecvat grav - Ban 7 zile (a doua abatere dublu (14) si tot asa).
Comportament inadecvat minor - Warn doar dupa minim 1 avertisment verbal in TOPIC sau PM.
Comportament inadecvat grav - Ban 7 zile (a doua abatere dublu (14) si tot asa).

 

Forum Rules

General Information

 • All users are required to read this regulation, invoking the excuse "I didn't know" will not be taken into consideration, being present at the top of the forum written in green. It can also be modified later, so we recommend reciting it periodically.
 • The management of the forum is not legally responsible for the content of the messages and files posted, it belongs entirely to the users.

Rule 1 - The language used must be as in public places. It should not contain obscene words, insults to other members, attacks on the person with or without insults.

 • If another member provokes / insults you, do not answer with the same behavior, because when we are applying the regulation there will be no differentiation.
 • Report the fact of a moderator / administrator.
 • Posts with racist content are not accepted.
 • These messages will be deleted / edited and the member / members will be penalized.

Rule 2 - It is forbidden to use multiple accounts by the same user (clones)

 • Also, avoid using names similar to some existing ones to avoid confusion.
 • If you have forgotten the password for an account, use the "Forgot password" button.
 • The additional accounts will be banned and the user will receive the warn on the current account.
 • Warning: We recommend setting a valid email address on your account so you can recover it when you forget your password.

Rule 3 - Scams within the community:

 • Within this community the so-called "scams" are forbidden. Any user of the forum who will try and / or realize such a fact will be sanctioned with a 1 month ban + member title of "Non-serious user (scammer)" which will remain permanently. In the case of moderators, the sanction consists in permanently removing the access + ban 1 month and the same permanent title member.
 • Be aware that for this rule, any user who has accesses such as closed, edit, pin etc to a category will be considered moderator and will be sanctioned as such.

Rule 4 - Posting information, creating a topic, messages, attaching files.

 • Do not copy messages / files from the other side without specifying the source. If their copy is forbidden, stop posting them.
 • It is forbidden to attach unlicensed commercial software and crack files or any kind of illegal or potentially dangerous attachment (viruses, spyware).
 • These messages / files will be removed and the member will be penalized.

Before creating a new topic

 • Check if you are in the right place, where it fits best to avoid posting the same topic 2 times. Use the "Cautare & Search" function if necessary.
 • Choose an appropriate title that insinuates the content of the topic. Avoid putting up incomplete names or "lol", "help", "urgent" etc.
 • Messages will be moved / deleted, titles edited, and the member will be sanctioned

Posts

 • Do not use excessively colored or oversized text unless it is beneficial.
 • Before posting, read carefully what has been discussed before, to avoid repetition. Valid especially in the case of the topics that extend on several pages.
 • Check again the content of the message before giving "Send", so that no mistakes have been made that could lead to its misunderstanding.
 • Double post is forbidden (double post = when a user posts a message after posting another one in less than 12 hours)
 • It is forbidden to post the same message several times (ex: flood).
 • The messages will be moved / edited / deleted and the member will be penalized.

Attaching files

 • First of all, it is forbidden to attach files that contravene the laws in force, contain personal data, viruses, etc.
 • Any registered user can attach to a file station up to the limit of 1024 kb, so please avoid posting links to other sites where you uploaded those files (images most of the time).

Rule 5 - Avatars, signatures and profil information

 • Both in signatures, in avatars, but also in profile information (contact fields, location, preferred server. Interests, etc.), messages or images that have obscene content or advertisements to other forums / sites / should not appear. servers from another community.
 • Signatures should not contain more than 1 video (from youtube) / 1 large image (up to 700x450) / 3 small images (up to 400x200) / text greater than 10 lines.
 • Images / messages that have obscene content will be deleted, and in case of signatures regarding the second rule, images / messages will be added in the spoiler by the administrator in case the member refuses. Following these facts, the member will be sanctioned.

Members sanctions

 • Off-Topic - Warn only after at least 2 verbal warnings in TOPIC or PM.
 • Post Hunt - Warn only after at least 2 verbal warnings in TOPIC or PM.
 • Double post - Warn only after at least 1 verbal warning in TOPIC or PM
 • Spam - Warn only after at least 2 verbal warnings in TOPIC or PM.
 • Regulament Violation of the regulation - Warn only after at least 2 verbal warnings in TOPIC or PM.
 • Post made in mockery - Warn / Suspend (as the case may be).
 • Bump & Update Topic - Warn only after at least 2 verbal warnings in TOPIC or PM.
 • Inappropriate signature / avatar - Warn only after at least 2 verbal warnings in the PM.
 • Multiple account - Warn according to the "multiple account" rule.
 • Multiple accounts - Permanent ban according to the "multiple accounts" rule.
 • Unintentional Advertising - Warn will only be provided after at least 1 verbal warning in TOPIC or PM.
 • Intentional advertising - Permanent ban by name or IP.
 • Minor inappropriate language - Only warn after at least 1 verbal warning in TOPIC or PM.
 • Serious inappropriate language - Ban 7 days (second double deviation (14) and so on).
 • Minor inappropriate behavior - Only warn after at least 1 verbal warning in TOPIC or PM.
 • Serious inappropriate behavior - Ban 7 days (second double offense (14) and so on).

Theme Made by Cyber Designs

CSPOWER V2.10 BETA

×
×
 • Create New...